Aboutus

NATOIONAL ANTHEM

Jana Gana Mana Adhinayaka Jaya He,

Bharat Bhagya Vidhata,

Punjab Sindhu Gujarata Maratha

Dravida Utkala Vanga,

Vindhya Himachal Yamuna Ganga,

Uchala Jaladhi Taranga,

Tava Shubha name jage

Tava shubha ashisha mage

Gahe thava jaya gatha,

Jana gana Mangala dayaka jay he

Bharat Bhagya Vidhata,

Jaya he, Jaya he, Jaya he,

Jaya Jaya Jaya Jaya he.